BASES DE L'OJIPC. Convocatòria 2008

L'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans (OJIPC) convoca proves d'admissió per a cobrir les places d'Instrumentistes, actius i reserves, de maig de 2008 a maig de 2009, així com per renovar la plaça dels membres interessats que entraren a formar part de l'OJIPC l'any 2006, en TOTES les especialitats instrumentals, d'acord amb les següents bases:

1. Requisits

Per a presentar la sol·licitud serà necessari complir els requisits següents:

a) Joves que siguin residents a l'Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, "el Carxe" (zona valenciana de Múrcia: Canyada de l'Alenya, la Canyada del Trigo i el Raspai), Franja de Ponent, les Illes Balears i País Valencià.

b) Tenir una edat compresa entre els 18 i els 26 anys, complits entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2008.

c) Estar en possessió del títol de Batxiller i estar finalitzant els estudis corresponents al tercer cicle del grau mitjà establert en la LOGSE o, si és el cas, els del grau mitjà del pla d'estudis de 1966.

d) Estar en possessió d'un nivell de comprensió adequat del català ja que, aquesta és la llengua vehicular de l'orquestra.

e) Disposar en el moment de l'admissió, d'una assegurança de l'instrument (vegeu apartat 7.b)

No obstant això, excepcionalment i en funció del nombre de sol·licituds presentades en les distintes especialitats, els requisits b) i c) podran ser objecte d'un tractament flexible per part de la Direcció artística de l'OJIPC. Així mateix, en el cas que el nombre de sol·licituds presentades per a una especialitat sigui considerablement superior al nombre de places vacants en la mateixa, la direcció artística podrà realitzar una preselecció dels candidats en funció dels mèrits artístics i acadèmics al·legats en la sol·licitud.

2. Sol·licituds

Per tal de formalitzar la inscripció els joves interessats hauran de presentar:

•  Butlleta d'inscripció (descarregar)

•  Currículum amb fotografia

•  2 fotocòpies, clares i llegibles, del Document d'Identitat o Certificat resident

La presentació de sol·licituds podrà fer-se a la seu central de l'OJIPC o bé per correu electrònic o postal a:

FORUM MUSICAE
Plaça de l'Hospital,4
07012 Ciutat de Mallorca
Illes Balears
Fax: ( 00 34 ) 971 219 641
forum@forum-musicae.cat
www.forum-musicae.cat

El termini de presentació de sol·licituds s'especificarà en la convocatòria de cada territori; les sol·licituds remeses fora de termini o incompletes seran desestimades.

3. Admissió d'aspirants

Finalitzat el termini previst per a la presentació de sol·licituds, l'OJIPC farà públiques, les llistes provisionals d'admesos. Aquestes llistes estaran disponibles per a la seva consulta a la pàgina web www.forum-musicae.cat.

Els aspirants exclosos disposaran d'un termini de cinc dies, comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes, per a poder esmenar els possibles defectes, errors i omissions que pogueren contenir les llistes provisionals o les causes que hagueren motivat l'exclusió. Transcorregut tal termini, es publicaran les llistes definitives d'admesos.

La convocatòria de celebració de les proves de selecció en els diferents territoris, en la qual s'indicaran el lloc, la data, l'hora i l'orde d'actuació dels candidats, es publicarà a la pàgina web www.forum-musicae.cat.

Les llistes dels resultats de les proves amb els candidats seleccionats i els reserves, es publicaran a la web www.forum-musicae.cat en la data indicada en la convocatòria.

4. Desenvolupament de les proves

Les proves se celebraran durant el mesos de març, abril i maig del 2008, en el lloc, data i hora indicats en la convocatòria.

El procés selectiu constarà de les parts següents:

a) Interpretació dels moviments que determini el tribunal de l'obra triada per l'aspirant.

b) Interpretació de dos fragments de repertori orquestral de qualsevol dels llibres de repertori orquestral específics de l'instrument. En el cas de flauta, oboè i clarinet que vulguin accedir a les especialitats de flautí, corn anglès i clarinet baix, respectivament, també hauran de presentar, a més, dos fragments específics d'aquests instruments.

c) Entrevista personal.

Els candidats hauran de tenir en compte que la llengua vehicular de l'OJIPC és el català per la qual cosa n'esdevé necessari posseir un nivell de comprensió adequat de l'idioma.

Per a la realització de les proves l'OJIPC no proporciona un pianista acompanyant en el cas que els candidats no disposessin d'acompanyant propi.

Les proves de selecció tindran caràcter públic.

Els candidats hauran d'utilitzar material original, no admetent-se en cap cas material fotocopiat per a la realització de les proves.

La prova haurà de realitzar-se amb l'instrument propi de cada candidat, excepte en el cas de la percussió i l'arpa , que seran o podran ser proporcionats per l'orquestra.

5. Comissions de Selecció dels diferents territoris

La selecció de candidats s'efectuarà per un tribunal del qual en formaran part el Director Artístic de l'OJIPC, Salvador Brotons, o persona en qui delegui, el Director assistent de l'OJIPC, Carles Gumí, un especialista de la secció objecte de la prova i com a secretari, amb veu però sense vot, la Presidenta de Forum Musicae, Magda Gonzàlez, entitat titular de l'orquestra.

6. Publicació de resultats

A partir de la data indicada a la convocatòria, es publicarà, en la forma indicada en el tercer apartat, l'acta amb la relació de candidats seleccionats com a Instrumentistes Becats integrants de l'Orquestra, actius i reserves, ordenats de major a menor puntuació obtinguda.

En cas d'empat en la puntuació es seguirà el criteri de màxim equilibri en la distribució territorial donades les característiques i sentit de l'OJIPC.

Els participants en cada trobada seran cridats per rigorós ordre de llista en funció de les necessitats numèriques del repertori proposat.

IMPORTANT: Al terme de cada Encontre la llista de cada especialitat instrumental podrà ser reordenada en funció del rendiment, actitud, comportament, disciplina, etc. demostrats durant el mateix per cada participant. Així mateix, l'incompliment greu o reiterat de les obligacions amb l'orquestra podrà ser causa d'exclusió de les proves d'admissió a la mateixa.

7. Presentació de documents

En el termini de 15 dies naturals, a comptar de l'endemà a aquell en què es publiqui la relació de candidats seleccionats i reserves, aquests hauran de presentar en el registre de l'OJIPC, els documents següents:

a) Documents que acrediten tot allò que s'ha manifestat en la sol·licitud, o fotocòpia compulsada dels mateixos.

b) Fotocòpia compulsada de l'assegurança de l'instrument.

Aclariments:
. Les assegurances es poden subscriure per un període concret
. En cas de no tenir cap assegurança s'haurà d'eximir l'OJIPC de qualsevol reponsabilitat respecte a les incidències que puguin afectar l'instrument.

c) Document signat de coneixement i acceptació de les condicions de participació en l'Encontre'08

La no presentació, dins del termini fixat i excepte causa de força major, de la documentació, o la comprovació després de l'examen de la mateixa de la carència d'algun dels requisits establerts en les bases o del falsejament de dades en la sol·licitud, suposarà la no incorporació a l'orquestra i l'anul·lació de les actuacions, sense perjudici de les responsabilitats que es derivaren de la falsedat en la sol·licitud inicial.

8. Període de permanència

Finalitzada la fase de presentació de documents quedarà formalitzada la incorporació a l'orquestra, la qual no causarà cap dret a favor dels seleccionats fins a la seva participació en el corresponent Encontre.

El període de permanència dels candidats acceptats serà de DOS anys, que podrà ser renovat cada any mitjançant la superació de les corresponents proves anuals i, en tot cas, fins a l'edat límit establerta.

El període de permanència dels candidats acceptats en qualitat de reserves serà d'UN any, passat el qual hauran de passar les proves de selecció a la temporada següent.

L'assistència a totes les trobades celebrades durant l'any és obligatòria per a tots aquells participants que es determini, en funció de les necessitats del repertori.

Al terme de cada Encontre la llista de cada especialitat instrumental podrà ser reordenada en funció del rendiment, actitud, comportament, disciplina, etc. demostrats durant el mateix per cada participant. Així mateix, l'incompliment greu o reiterat de les obligacions amb l'orquestra podrà ser causa d'exclusió de les proves d'admissió a la mateixa.

Totes les qüestions referents del rendiment, actitud, comportament, disciplina, etc. quedaran registrades automàticament en una base de dades interna de Referències, la informació de la qual restarà disponible per a altres orquestres i entitats.

9. Drets i deures dels membres de l'OJIPC

Drets:

Durant el temps de la seva permanència com a membres de l'OJIPC, els integrants de la mateixa tenen la condició de becaris, el que els dóna dret a què els siguin coberts les despeses de transport, allotjament i manutenció durant les trobades en què participin.

Deures:

Els membres acceptats hauran respectar i complir els Principis de l'OJIPC i les condicions de participació en l'Encontre'08.

Els instruments hauran d'estar en òptimes condicions a fi de no repercutir negativament en el rendiment i nivell de la formació.

Els membres participants en els Encontres seran responsables del bon ús i conservació de les dependències que els seran assignades oficialment pel seu allotjament.

10. Què és l'OJIPC?

L'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans (OJIPC), neix a Mallorca l'any 2004, impulsada pel “Forum Musicae. Centre de dinamització dels ensenyaments musicals a les Balears”, amb l' intenció de consolidar-se com un agent cultural i d'aplegar a joves de diferents àmbits de la mateixa cultura (País Valencià, Catalunya, Alguer, Andorra, Franja de Ponent, Catalunya Nord i les Illes Balears) que units pels diferents accents d'una mateixa llengua i amb la música i la llengua com a vincle d'unió, en un segle XXI controvertit, barrejat, multicolor, mestís, multiètnic, pluriracial, vulguin donar a conèixer al món el nostre patrimoni cultural: les nostres músiques, músiques que ens parlen d'allò que fórem i d'allò que som, i contribuir a cercar el seu lloc en aquest marc tan enriquidor que és la pluralitat, el diàleg i la diversitat des del respecte.

Des de l'any 2006 comença a col·laborar amb el Forum Musicae, entitat titular de l'orquestra, la Universitat Catalana d'Estiu (UCE ).Fruit d'aquesta col·laboració en seran, la creació d'un Secretariat Permanent a Barcelona i l'establiment de la seu permanent de l'OJIPC al futur Centre Pau Casals, situat a Prada de Conflent, a la Catalunya Nord , lloc on l'orquestra celebrarà el Encontres de treball anuals i des d'on sortirà desprès a realitzar els diferents concerts de la Temporada.

L'OJIPC cobrirà la seva plantilla de músics, seguint, en la mesura del possible, criteris d'equilibri territorial, mitjançant proves d'accés anuals.

Una de les principals raons de l'existència de l'OJIPC, serà la recuperació i projecció del nostre patrimoni musical oblidat incomprensiblement. En aquest sentit i sota la supervisió de musicòlegs especialistes dels diferents territoris i del mateix Salvador Brotons , director de l'OJIPC, es centraran els esforços en la recuperació d'obres dels nostres compositors, dedicant sempre una part del programa a l'estrena de les mateixes.

L'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans (OJIPC) , té com a finalitats principals :

•  Donar difusió i projecció exterior al patrimoni musical de la nostra cultura

•  Realitzar tasques de recuperació de patrimoni històric. Dedicant l'edició de cada any a la recuperació d'un autor.

•  Dur a terme programes de recerca, edició, enregistrament o interpretació

•  Ser una plataforma de formació i projecció dels nostres joves intèrprets

•  Esdevenir una plataforma real que contribueixi a la vertebració de tots els territoris de l'àmbit cultural català

•  Contribuir a un procés de normalització en l'intercanvi musical entre joves músics del mateix àmbit cultural

•  Consolidar aquesta orquestra com a ambaixadora musical i cultural

•  Afavorir que el nostre patrimoni musical aconsegueixi el seu espai just dins la història de la música

•  Facilitar una formació orquestral integral

•  Contribuir a impulsar el desenvolupament del món de les nostres orquestres

El compromís amb la llengua i la cultura que uneix els nostres països, la profunda convicció de la necessitat de l'existència d'aquest projecte i de l'espai de confluència, relació, i projecció que significa per a tos els que formam part d'aquest àmbit cultural comú indiscutible, i, per damunt de tot, la música, que ens fa esdevenir universals....., són els pilars sobre els quals es fonamenta aquesta orquestra.

11. Línea pedagògica

L'Orquestra de joves intèrprets dels Països Catalans (OJIPC) és una orquestra que dirigeix el seu treball:

•  als joves músics en l'etapa final del seu aprenentatge, procedents de conservatoris i d'escoles de música d'arreu dels Països Catalans, o bé que es troben en etapa d'estudis a l'estranger que desitgin aprofundir en la seva formació. L'edat dels joves que hi poden accedir està compresa entre els 18 i els 26 anys.

•  als estudiants de direcció orquestral en la etapa final dels estudis, oferint una plaça de becat per aprofundir i complementar la seva formació

La línia pedagògica de la OJIPC es fonamenta en la tasca que fan els professors convidats, de diverses procedències, triats sobretot en funció de la seva experiència orquestral i per la seva solvència professional, sobretot com a pedagogs.

Matèries:

El treball de la OJIPC es desenvolupa en un o dos Encontres que culminen en una sèrie de concerts preparats a través d'un pla de treball que contempla les següents matèries:
- Assaigs d'orquestra.
- Assaigs parcials.
- Cambra aplicada a l'orquestra.
- Lectura a vista.
- Coneixements estilístics.
- Conferències.
- Concerts públics de grups de cambra.
- Concerts públics de l'orquestra.

12. Programació de l'Encontre'08

Edició 2008 dedicada al compositor de les Illes Balears “Baltasar Samper”

Dates: del 15 al 31 d'agost del 2008

Director: Salvador Brotons

Director assistent: Carles Gumí

Repertori:
Suite Mallorca de Baltasar Samper (Palma, 1888 - Ciutat de Mèxic, 1966)
Preludis de F.Liszt (Raiding, Hongria, 1811 - Bayreuth, Baviera, 1886)

13. Concerts

23 d'agost del 2008 - Abadia de Sant Miquel de Cuixà (Prada, Conflent)

27 d'agost del 2008 - Teatre Principal de Maó ( Menorca)

29 d'agost del 2008 - Sant Antoni de Portmany (Eivissa)

30 d'agost de 2008- Teatre Principal de Palma (Mallorca)

14.Equip d'Organització

Director
Salvador Brotons

Director assistent
Carles Gumí

Secretariats
M.Àntònia Melià, Secretariat Illes Balears
Gemma Armadans, Secretariat Catalunya

Assessorament artístic:
Jaume Carbonell, musicòleg (Catalunya)
Joan Moll, pianista ( Illes Balears)

Coordinació general:
Joan Maluquer i Ferrer, gerent de la Universitat Catalana d'Estiu
Magdalena González i Crespí, presidenta Forum Musicae